Provozní řád hoteulu Sportlife se sídlem Rumburk, Lesní 1302/12 , PSČ 40801, IČ 48293792, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem C 5264/KSUL.

Každý zájemce (dále jen host) o ubytování a další služby hotelu se zavazuje dodržovat tento provozní řád.

Provozní řád

 1. Každý host je povinen před poskytnutím ubytování předložit na recepci hotelu platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 2. Ubytování nebude poskytnuto osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek. 
 3. Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit v domluveném termínu při příjezdu, má-li předem pobyt objednán.
 4. Hotel ubytuje hosta v době od 10:00 do 20:00 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. 
 5. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. 
 7. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování a jiné prostory určené hostům. Při nástupu obdrží host klíč od hotelového pokoje. Host je povinen předejít ztrátě klíče, zabezpečit proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v hotelu ubytovány. 
 8. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit hotelu smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 
 9. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je hotel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování i ostatních prostorách hotelu a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj s příslušenstvím nebo jiný prostor hotelu vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem nebo využívající služeb hotelu. 
 10. Ubytování se psem či jiným zvířetem je možné pouze se souhlasem provozovatele.
 11. Ponechání cenností, peněz a dokladů na pokojích jen na vlastní nebezpečí, za ztrátu hotel nezodpovídá.
 12. Hotel je oprávněn účtovat storno poplatek v případě, že host zruší rezervaci 48 hodin před příjezdem. Zrušení musí oznámit recepci hotelu písemně nebo telefonicky nejpozději do 15 hodin. V případě, že tak neučiníte, bude vám hotel moci účtovat 100% ceny z celého pobytu. Depozit či rezervační poplatek, pokud byly účtovány, jsou nevratné. 

Host je povinen

 1. Uhradit cenu za ubytování a další čerpané služby dle platného ceníku • 
 2. Řádně užívat prostory určené hostům, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji/pokojích 
 3. Seznámit a řídit se s Provozním řádem hotelu 
 4. Oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených hostům 
 5. Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host sám způsobil 
 6. Ubytovací prostory opustit do 10:00 hod. v den odjezdu, pokud není dohodnuto jinak 
 7. Pokud host opustí pokoj později nebo zde ponechá své věci, bude mu účtována cena ubytování v plné výši za další den. 
 8.  V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin dodržovat noční klid tak, aby nadměrným hlukem nerušil okolí. 
 9. Parkovat auta jen ve vyhrazeném prostoru určeném hotelem. Tento parkovací prostor je otevřený, a tudíž provozovatel neručí za případné poškození/odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. 
 10. Dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů.
 11. Při opuštění hotelu v průběhu ubytování odevzdat klíč od pokoje na recepci.
 12. Šetřit zařízení hotelu. Za svévolné poškozování, znečišťování nebo ztrátu vybavení hotelu je povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou provozovatelem hotelu.

Je zakázáno

 1. Provádět podstatné změny v ubytovacích a jiných prostorách hotelu (stěhování nábytku, apod.) 
 2. Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě. 
 3. Přijímat návštěvy jinde než ve společných prostorách hotelu (restaurace, bar, recepce, …) 
 4. Uvádět adresu jako místo podnikání. 
 5. Nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. 
 6. Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem. 
 7. Kouřit uvnitř ubytovacích a jiných prostor hotelu kromě míst k tomuto účelu vyhrazených. 
 8. Používat jakákoliv vlastní topná tělesa.
 9. Rodiče batolat a malých dětí jsou zodpovědní za dodržování čistoty v ubytovacích a jiných prostorách hotelu.
 10. Ponechat zvíře na pokoji bez dozoru.

Hotel je povinen 

 1. Předat k užívání hostu prostory vyhrazené pro ubytování. 
 2. Dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů.
 3. Zodpovídat za technický a hygienický stav ubytovacích a jiných prostor hotelu.
 4. Umožnit parkování vozidel na vyhrazeném prostoru. 
 5. Při vážném poranění nebo onemocnění zajistit lékařskou pomoc.
 6. Hotel má právo od smlouvy s hostem odstoupit i během pobytu, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené Provozním řádem hotelu, nebo v ubytovacích prostorách hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na pohledávky hotelu z této smlouvy vzniklé. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si hotel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění ubytovacích prostor i hotelu. 
   
Kontaktní formulář
Opište výše uvedené slovo. Toto je pouze kontrolní mechanismus proti SPAMu. Děkujeme
close