1. Úvod

Tento dokument vysvětluje, jakým způsobem můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o právech, která máte ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům.

Osobní údaje jsou veškeré informace, které mohou být použity k vaší identifikaci, nebo které jsou s vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny. Nepředávejte nám prosím své osobní údaje, pokud nechcete, abychom je používali způsobem zde popsaným.

Vaše osobní údaje používáme zejména v souvislosti s:

 1. poskytováním vámi požadovaných informací;
 2. využíváním našich služeb;
 3. vztahem mezi vámi a našimi klienty;
 4. pracovněprávními vztahy; a
 5. používáním našich internetových stránek.

2. Sběr údajů

2.1 Všeobecně

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, od našich klientů nebo jejich protistran a od jejich zástupců.

Dále můžeme osobní údaje získávat od třetích stran, jako jsou např. státní orgány, váš zaměstnavatel, obchodní partneři, nebo z veřejně dostupných databází.

Můžeme shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně vašeho jména, kontaktních údajů, identifikace, organizace, zaměstnání, pozic a detailů dotazů / stížností. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o vašich dalších jednáních s námi a našimi klienty, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online.

Máme za cíl zpracovávat pouze aktuální a přesné osobní údaje. Informujte nás tedy prosím o všech změnách vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, a to buď e-mailem na adrese: info@sportlifehotel.cz anebo poštou na adrese: Sportlife centrum s.r.o., Lesní 1302/12, 408 01, Rumburk.

2.2 Výběrové řízení

Pokud máte zájem o práci v Sportlife centrum s.r.o. a poskytnete nám své osobní údaje, použijeme je pouze v rámci interního výběrového řízení a nebudeme je předávat nikomu mimo naši kancelář. Výjimečně se však může stát, že je budeme povinni třetím osobám poskytnout, např. na žádost orgánů státní správy.

3. Zpracování

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

 1. je to nutné pro plnění smlouvy s vámi nebo našimi klienty;
 2. považujeme dané zpracování za nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů a postupujeme v souladu s vaším přiměřeným očekáváním a minimálním dopadem na vaše soukromí; nebo
 3. to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis.
 4. poskytnete svůj souhlas k danému zpracování;

Vaše osobní údaje využíváme k:

 1. poskytování a vylepšování našich služeb;
 2. udržování a rozvíjení našeho vztahu s vámi;
 3. zlepšení našich vnitřních procesů;
 4. plnění našich zákonných a profesních povinností;
 5. monitorování a analýze našeho podnikání;
 6. zasílání obchodních sdělení, pokud jste naším klientem.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností nezbytné nebo jak to vyžadují právní předpisy.

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují především:

 1. základní údaje (např. jméno, titul nebo postavení a váš vztah k nám nebo našim klientům);
 2. kontaktní údaje (např. poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo);
 3. finanční údaje (např. údaje týkající se plateb);
 4. údaje týkající se využívání našich internetových stránek (viz. Informace o souborech cookies )
 5. údaje, které nám poskytnete za účelem využívání našich služeb;
 6. údaje, které nám poskytnete za účelem navázání pracovněprávního vztahu;
 7. údaje nutné pro plnění našich povinností coby zaměstnavatele;
 8. osobní údaje, které nám poskytli naši klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování služeb;
 9. jakékoli další údaje, které nám sami poskytnete.

4. Předávání a sdílení

Neprodáváme ani jinak neposkytujeme vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud:

 1. jste nám k tomu dali souhlas;
 2. máme právní nebo odbornou povinnost tak učinit (např. na základě předpisů proti praní špinavých peněz);
 3. je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu nebo ochraně našich práv;
 4. budeme muset předat vaše údaje novým subjektům nebo třetím stranám z důvodu organizačních změn uvnitř Sportlife centrum s.r.o. nebo z důvodu přenesení našeho podnikání či jeho části;
 5. je důležité předat údaje našim klientům, vašemu zaměstnavateli, vašim profesionálním poradcům a stranám, s nimiž spolupracujeme (např. u společně organizované akce);
 6. předáváme anonymní statistické informace o uživatelích našich internetových stránek a související uživatelské informace spolehlivým třetím stranám, včetně analytiků a poskytovatelů vyhledávačů.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami v souladu se smlouvami, které s nimi máme uzavřené. Jde především o:

 1. naše profesionální poradce a auditory;
 2. dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby jako je zpracování textu, překlad, kopírování a přezkoumání dokumentů;
 3. poskytovatele IT služeb;
 4. třetí strany zapojené do hostování nebo pořádání akcí nebo seminářů.

Vaše osobní údaje mohou být předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům pouze z důvodů uvedených v tomto dokumentu a je-li předání v souladu s naší povinností mlčenlivosti. Pokud nám to právní předpisy nezakazují, vynaložíme veškeré nezbytné úsilí k tomu, abychom vás o tomto zamýšleném předání vašich osobních údajů předem informovali.

5. Bezpečnost

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenášených našim online službám; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí.

6. Cookies

Naše internetové stránky používají soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které jsou navštívenými internetovými stránkami ukládány do vašeho prohlížeče nebo zařízení. Pomocí cookies vás můžeme odlišit od ostatních uživatelů a sbírat informace o způsobu používání našich stránek (např. počet návštěvníků, doba, kterou jste zde strávili nebo jaký obsah vás zajímal).

Tyto informace jsou anonymní (např. jaký používáte prohlížeč a název domény poskytovatele vašeho internetového připojení) a využíváme je za účelem zlepšování našich služeb a zajištění správného fungování našich internetových stránek. Nesnažíme se identifikovat jednotlivé návštěvníky, pokud neuvedou své kontaktní údaje prostřednictvím některého z formulářů na stránkách.

Používáme následující typy souborů cookies:

Cookies první strany
Cookies první strany jsou cookies hostované www.sportlifehotel.cz.

Cookies třetích stran
Cookies třetích stan jsou hostované jinými doménami, než jsou domény www.sportlifehotel.cz. Při návštěvě našich webových stránek nejsou na váš počítač, telefon ani tablet stahovány žádné soubory cookies třetích stran. Soubory cookies používáme pro různé účely. Tabulka níže vysvětluje, jaké cookies používáme a proč, a uvádí, zda se jedná o dočasné nebo trvalé cookies.

Název cookieTyp a účel souboru cookie
PHPSESSIDCookie relace sloužící pro zachování informace o každé návštěvě webové stránky a umožňující základní funkce webu.
Dočasný nebo trvalý: dočasný
Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jeho platnost je pouze po dobu trvání vaší návštěvy stránky www.sportlifehotel.cz.
showHideRibbon
treeMenuWidth
window.name
Cookie sloužící pro správné fungování administrační sekce webu www.sportlifehotel.cz
Dočasný nebo trvalý: dočasný
cookieAcceptedCookie pro přijetí stránek www.sportlifehotel.cz
Dočasný nebo trvalý: trvalý
Tento soubor cookie zaznamenává, zda návštěvník stránek souhlasil s používáním cookies na webových stránkách www.sportlifehotel.cz tím, že po zobrazení vyskakovacího okna o povolení cookies na domovské stránce pokračoval v návštěvě webových stránek. Platnost tohoto souboru cookie skončí po jednom roce.
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
__gid
__ga
__gat
Cookie pro sledování návštěvnosti službou Google Analytics
Dočasný nebo trvalý: trvalý
Tyto soubory cookies se používají pro shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci používají stránky www.sportlifehotel.cz. Tyto informace využíváme pro vytváření reportů. Pomáhají nám webové stránky zdokonalovat. Cookies shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků stránek, odkud se návštěvníci na stránky dostali a jaké stránky na adrese [vložte adresu webových stránek] navštívili. Tento soubor cookie nastavuje služba Google Analytics. Více informací získáte na adrese http://www.google.com/analytics.

Veškeré informace shromážděné prostřednictvím cookies se uchovávají pouze do vypršení platnosti cookies a používají se pouze k účelům uvedeným pro každý soubor cookie ve výše uvedené tabulce.

Více informací o cookies, včetně informací o tom, jak cookies nastavit, spravovat a vymazat, získáte na stránkáchwww.allaboutcookies.org. Pokud se nechcete účastnit sledování službou Google Analytics na žádných webových stránkách, navštivte adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Soubory cookies vlastní a převzaté

Zda je soubor cookies "vlastní" nebo "převzatý" se odvíjí od domény, která ho do vašeho zařízení nebo vyhledávače umístí. Vlastní soubory cookies ukládá webový server, který uživatel v tuto chvíli navštěvuje. Převzaté soubory cookies jsou ty, které jsou umístěny jinou doménou, než je web navštívený uživatelem.

Trvalé soubory cookies

Tyto soubory cookies zůstanou ve vašem zařízení po dobu v nich uvedenou. Jsou aktivovány pokaždé, když navštívíte webový server, který daný soubor cookies vytvořil.

Dočasné soubory cookies

Tyto soubory cookies umožňují provozovatelům internetových stránek propojovat akce uživatele během používání prohlížeče. Soubory cookies jsou vytvořeny okamžikem otevření okna prohlížeče a smazány při jeho zavření.

Stránky třetích osob

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které jsou spravovány třetími osobami.

Návštěvníci by se měli seznámit se zásadami ochrany soukromí těchto stránek a uvědomit si, že nepřijímáme odpovědnost za způsob, jakým jsou osobní údaje třetími osobami zpracovávány.

Správa nastavení souborů cookies

Nastavení souborů cookies můžete změnit ve svém webovém prohlížeči. Cookies můžete například zablokovat zaškrtnutím možnosti v nastavení prohlížeče, který zakazuje umístění všech nebo některých souborů cookies. Tato nastavení obvykle najdete v menu „Možnosti“ nebo „Preference“ webového prohlížeče. Následující odkazy vám mohou s nastavením pomoci:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookiess

Internet Explorer: navštivte stránky http://support.microsoft.com a do vyhledávacího řádku napište „cookies“

Safari: navštivte stránky http://www.apple.com/cz/support/ a do vyhledávacího řádku napište „cookies“

Blokování souborů cookies

Při přístupu na naše internetové stránky byly soubory cookies odeslány do vašeho prohlížeče a uloženy ve vašem zařízení.

V nastavení vašeho prohlížeče si můžete zapnout nebo vypnout jejich ukládání. Pokud však ukládání cookies odmítnete, je možné, že nebudete moci naplno využívat funkce, které vám naše internetové stránky nabízejí.

7. Vaše práva

Předpisy na ochranu osobních údajů vám přiznávají následující práva:

7.1 Právo na přístup

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí právo požadovat informaci, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

Upozorňujeme vás však, že v řadě případů budeme muset vaši žádost o přístup odmítnout s odkazem na plnění našich zákonných povinností, zejména povinnosti mlčenlivosti vyplývající ze zákona.

7.2 Právo na opravu nebo doplnění

Uplatněním práva na opravu nebo doplnění docílíte opravy nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají.

7.3 Právo na výmaz

Vašemu právu na výmaz odpovídá naše povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud jsou splněny zákonné důvody. Právo na výmaz nemáte, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 1. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 2. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 3. pro splnění právní povinnosti vyplývající z práva Evropské unie nebo z práva České republiky nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
 4. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 5. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

7.4 Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, které o vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost vašich osobních údajů ověřit;
 2. zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. zpracování vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
 4. jste vznesli námitku proti zpracování založenému na našem oprávněném zájmu nebo potřebnému pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

O zrušení omezení zpracování vašich osobních údajů jsme povinni vás předem informovat.

7.5 Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje vaše právo získat vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že

 1. zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

7.6 Právo vznést námitku

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají.

7.7 Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

7.8 Právo podat stížnost

Pro uplatnění vašich práv můžete využít náš formulář žádosti subjektu údajů, je-li k dispozici. Vaši žádost můžeme odmítnout. Za vyřízení žádosti můžeme účtovat poplatek, pokud to dovolují právní předpisy.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Marketingová sdělení

Pokud jste naším klientem, můžeme vám zasílat aktuální sdělení související s nabídkou našich služeb. Pokud nejste naším klientem, potřebujeme získat před zasíláním našich nevyžádaných sdělení váš souhlas. V případě, že jste souhlasili s přijetím marketingových sdělení, ale později jste si to rozmysleli, dejte nám prosím vědět, abychom vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese, nebo využít možnost tzv. "opt-out" na každém našem nevyžádaném marketingovém sdělení.

9. Aktualizace

Tento dokument pravidelně kontrolujeme a vyhrazujeme si právo na jeho změnu.

10. Kontakty a další informace

e-mail: info@sportlifehotel.cz; poštovní adresa: Sportlife centrum s.r.o., Lesní 1302/12, 408 01, Rumburk.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

Poslední aktualizace: červen 2020

Kontaktní formulář
Opište výše uvedené slovo. Toto je pouze kontrolní mechanismus proti SPAMu. Děkujeme
close